Statut

Statut
Żywieckiego Stowarzyszenia Fantastyki
„Parzenica”

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki „Parzenica”, zwane dalej
Stowarzyszeniem i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: ŻSF „Parzenica”

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników (także spośród grona swoich członków) oraz powoływać
biura.

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
• działalność w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w szczególności poprzez propagowanie literatury, filmu, teatru, gier, sztuki, muzyki i
komiksu o tematyce fantastycznej i troszczenie się o ich poziom;
• działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności związanej z
fantastyką;
• działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu oraz organizacji pozarządowych, w
szczególności dotyczącą miłośników fantastyki w województwie śląskim;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz podnoszenia
jakości życia obywateli;
• działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu, turystyki i krajoznawstwa;
• działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
• działalność na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
• działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
wykluczeniu i dyskryminacji grup społecznych;
• działalność charytatywna.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizowanie i pomoc przy organizowaniu wydarzeń artystycznych, kulturalnorozrywkowych,
sportowych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych,
zdrowotnych, itp.
organizowanie i pomoc przy organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów, wykładów,
szkoleń i tym podobnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami kultury, sztuki,
rozrywki, sportu, działalności artystycznej, charytatywnej, wychowawczej, edukacyjnej,
zdrowotnej, itp. oraz mającymi wpływ na lokalną branżę wydarzeń (eventową).
• współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz środowiskiem akademickim
w zakresie organizowania i pomocy przy organizowaniu wydarzeń artystycznych,
kulturalno-rozrywkowych, sportowych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych,
zdrowotnych, itp.
współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami i osobami prywatnymi w zakresie
organizowania i pomocy przy organizowaniu wydarzeń artystycznych kulturalnorozrywkowych,
sportowych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych,
zdrowotnych, itp.
• promocję lokalnych artystów i ich dorobku.
• promocję Żywca i regionu.
• wsparcie, organizacja i pomoc przy organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych,
kampanii społecznych, informacyjnych, akcji charytatywnych, wychowawczych,
edukacyjnych, zdrowotnych, itp.
• promocję i organizację działań woluntarystycznych.
• szeroko rozumianą działalność w zakresie popularyzacji i profesjonalizacji branży wydarzeń
(eventowej) na rynku lokalnym oraz działalność informacyjną i promocyjną w tej
dziedzinie.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia,może zostać obywatel RP lub cudzoziemiec mający
miejsce zamieszkania na terytorium RP, który ukończył 16 lat, uznaje i popiera cele
Stowarzyszenia, złożył pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia oraz opłacił wpisowe,
którego wysokość określa Zarząd, w granicach określonych przez Walne Zebranie.
2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata oraz rozmowy z kandydatem.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia, lub propagowania kultury fantastycznej w Polsce.
7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na wniosek co najmniej 6
członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 13

1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz
Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego na wniosek któregoś z członków zwyczajnych.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

§ 17

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (kworum) uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku usprawiedliwionej absencji do głosowania można przystąpić mailowo lub poprzez
formularz elektroniczny.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków
§ 19

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok, jako sprawozdawcze, i co
cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na
zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w
ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zostać ogłoszony przed upływem 30 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i odbyć się nie później niż 30 dni od daty ustalenia terminu
oraz obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 21

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa,
wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna
§ 23

1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa
§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie i wpisowe;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. granty
d. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
e. zbiórki i aukcje,
f. oraz inne dochody zgodne z prawem polskim.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Dochody Stowarzyszenia są przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.
5. Zabrania się w szczególności:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez członków jego organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

Rozdział VI.
Sposób reprezentacji
§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych oraz
zawierania umów i udzielana pełnomocnictwa, uprawniony jest prezes jednoosobowo lub
wiceprezes i jeden z członków zarządu działający łącznie.

§ 28

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Pełnomocników spośród członków Stowarzyszenia.
2. Pełnomocnik zajmuje się wyspecjalizowaną dziedziną działalności Stowarzyszenia wydzieloną
przez Zarząd merytorycznie, organizacyjnie lub w inny sposób.
3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio jednemu z członków Zarządu.
4. Pełnomocnik jest odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 29

1.W obrębie Stowarzyszenia jego członkowie mogą tworzyć samodzielne sekcje zainteresowań.
2.Sekcję rejestruje Zarząd Stowarzyszenia.
3.Sekcja wybiera w przeciągu jednego miesiąca od zarejestrowania Szefa Sekcji. W razie
niemożności wybrania Szefa przez członków Sekcji Zarząd Stowarzyszenia może wyznaczyć jej
Szefa komisarycznego bądź skreślić ją z rejestru.
4.Szef Sekcji ponosi odpowiedzialność za działalność Sekcji.
5.Sekcje mogą po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia i pod jego nadzorem organizować
własne imprezy, mieszczące się w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.
6.Sekcja nie przejawiająca aktywności przez co najmniej pół roku może zostać przez Zarząd
Stowarzyszenia skreślona.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe
§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.